ผู้จัดการกองทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 75
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10
3. Asia Financial Holdings Ltd. 10
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5