ผู้ให้บริการเดินรถ

คณะผู้บริหาร

คีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
พิภพ อินทรทัต
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สุพงษ์ เลาหะอัญญา
กรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(รักษาการ) ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร
ณัฐศักดิ์ ชัยชนะ
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
สุมิตร ศรีสันติธรรม
ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นพดล นิ่มพัชราวุธ
ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง
ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
สุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
ชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น
ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย
คง ชิ เคือง
ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
วิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์
รองผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
น้ำทิพย์ กิมจันทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมบัญชี