ผู้ให้บริการเดินรถ

คณะผู้บริหาร

ลำดับ ผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(รักษาการ) ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร
3. คง ชิ เคือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
4. สุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
5. วิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ รองผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. น้ำทิพย์ กิมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมบัญชี
7. ณัฐศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
8. นพดล นิ่มพัชราวุธ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง
9. สุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
10. ณัฐชัย ผะเดิมชิต ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
11. พนา อังกาบ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ