ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

{
เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 พฤศจิกายน 2564 45,654,408,782.17 7.8877
31 ตุลาคม 2564 45,523,786,393.65 7.8652
30 กันยายน 2564 45,438,772,807.26 7.8505
31 สิงหาคม 2564 45,063,530,254.34 7.7856
31 กรกฎาคม 2564 45,089,109,776.10 7.7901
30 มิถุนายน 2564 45,095,691,810.49 7.7912
31 พฤษภาคม 2564 45,427,832,250.12 7.8486
30 เมษายน 2564 45,420,579,077.12 7.8473
31 มีนาคม 2564 45,321,909,554.41 7.8303
28 กุมภาพันธ์ 2564 51,399,095,983.69 8.8802
31 มกราคม 2564 51,362,834,405.25 8.8740