ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 พฤษภาคม 2563 53,378,726,817.64 9.2223
30 เมษายน 2563 53,383,637,378.11 9.2231
31 มีนาคม 2563 53,408,046,922.72 9.2273
29 กุมภาพันธ์ 2563 59,161,208,302.36 10.2213
31 มกราคม 2563 60,040,681,836.91 10.3733