ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 พฤศจิกายน 2562 59,413,077,284.18 10.2648
31 ตุลาคม 2562 60,308,330,177.34 10.4195
30 กันยายน 2562 59,856,764,144.59 10.3415
31 สิงหาคม 2562 59,765,409,974.65 10.3257
31 กรกฎาคม 2562 60,460,402,073.44 10.4458
30 มิถุนายน 2562 60,026,183,850.32 10.3708
31 พฤษภาคม 2562 60,923,203,485.08 10.5257
30 เมษายน 2562 60,517,659,718.10 10.4557
31 มีนาคม 2562 60,119,316,641.32 10.3868
28 กุมภาพันธ์ 2562 65,239,025,376.58 11.2714
31 มกราคม 2562 66,027,130,694.90 11.4075