ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 กันยายน 2563 54,232,438,542.95 9.3698
31 สิงหาคม 2563 53,976,000,804.34 9.3255
31 กรกฎาคม 2563 53,721,868,787.95 9.2815
30 มิถุนายน 2563 53,541,765,592.66 9.2504
31 พฤษภาคม 2563 53,378,726,817.64 9.2223
30 เมษายน 2563 53,383,637,378.11 9.2231
31 มีนาคม 2563 53,408,046,922.72 9.2273
29 กุมภาพันธ์ 2563 59,161,208,302.36 10.2213
31 มกราคม 2563 60,040,681,836.91 10.3733