ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
29 กุมภาพันธ์ 2563 59,161,208,302.36 10.2213
31 มกราคม 2563 60,040,681,836.91 10.3733