ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

{
เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 เมษายน 2564 45,420,579,077.12 7.8473
31 มีนาคม 2564 45,321,909,554.41 7.8303
28 กุมภาพันธ์ 2564 51,399,095,983.69 8.8802
31 มกราคม 2564 51,362,834,405.25 8.8740