ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

{
เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 เมษายน 2565 39,481,849,571.45 6.8213
31 มีนาคม 2565 39,347,691,367.61 6.7981
28 กุมภาพันธ์ 2565 45,303,730,741.93 7.8271
31 มกราคม 2565 45,684,503,750.46 7.8929