ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิทินนักลงทุน

เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม
07 ธันวาคม 2564
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2564/65 15:15 - 16:00 น.
19 สิงหาคม 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564/65 14.00 น. via Microsoft Team
04 มิถุนายน 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2563/64 14.00 น. via Microsoft Team
18 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2563/64 14.00 น. via Microsoft Team
15 กุมภาพันธ์ 2564
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563/64
24 กรกฎาคม 2562
งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
กิจกรรม งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 เวลา 14 : 00 น.