เกี่ยวกับ IF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานคืออะไร

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)

คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจาก ผู้ลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบัน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหนี้สาธารณะของภาครัฐ ตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนของภาคเอกชนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 12 ประเภท ได้แก่
 1. ระบบขนส่งทางรางหรือทางท่อ
 2. ไฟฟ้า
 3. ประปา
 4. ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน
 5. ท่าอากาศยาน หรือ สนามบิน
 6. ท่าเรือน้ำลึก
 7. โทรคมนาคมหรือโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. พลังงานทางเลือก
 9. ระบบบริหารจัดการน้ำหรือการชลประทาน
 10. ระบบป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย
 11. ระบบจัดการของเสีย
 12. กิจการที่มีลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม ข้อ 1 ถึง 11 หลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน