สอบถามข้อมูลนักลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

รายได้ของส่วนต่อขยาย เข้ากองทุนด้วยหรือไม่
ไม่เข้ากองทุน กองทุนรับเฉพาะรายได้ค่าโดยสารส่วนหลัก
ค่าโฆษณาบนรถไฟฟ้า และบนสถานี เข้ากองทุนด้วยหรือไม่
ไม่เข้ากองทุน กองทุนรับเฉพาะรายได้ค่าโดยสารส่วนหลัก
จะมีการลดเงินทุนจดทะเบียนเมื่อไร

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน BTSGIF บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินลดทุนจนครบมูลค่าเงินทุนเริ่มแรก 10.8 บาทได้ (จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 62,510.4 ล้านบาท) โดยอาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

  1. การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการกำหนด
  2. กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
  3. กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุน
  4. กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

การลดทุนของกองทุนจะมาจาก 2 ส่วน

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน จำนวน 1,111 ล้านบาท (0.19 บาทต่อหน่วย): ซึ่งกองทุนได้จ่ายไปแล้วตอนจัดตั้งกองทุนแต่กองทุนตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน เป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นจำนวนปีละ 370 ล้านบาท (0.06 บาทต่อหน่วย) รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งจะทำให้กำไรสุทธิของกองทุนลดลง แต่กองทุนมีเงินสดเหลืออยู่ จึงนำมาจ่ายคืนผู้ถือหน่วยในรูปการลดทุน ทั้งนี้ กองทุนได้จ่ายเงินลดทุนไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.189 บาทต่อหน่วย

2. เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 61,399 ล้านบาท (10.61 บาทต่อหน่วย): มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะทยอยลดลงจนเป็น 0 เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยเมื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง จะเกิดรายการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทำให้กำไรสุทธิลดลงและจ่ายเงินปันผลได้ลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงจะนำมาจ่ายในรูปของการลดทุนแทนเนื่องจากกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกิน

กองทุนลดทุนมาแล้วกี่บาท
กองทุนจ่ายปันผลมาแล้วกี่ครั้ง กี่บาท
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุน ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร เช็คปันผล/ลดทุน ใบหน่วยลงทุน ได้ที่ไหน
สอบถามได้ที่ TSD นายทะเบียนของกองทุนที่ https://www.set.or.th/tsd หรือ โทร 02-009-9999
ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผล/ลดทุน หรือไม่
บุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (อัตราปกติสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10) ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 (ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555) จึงไม่จำเป็นต้องนำเงินปันผลของกองทุนไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี