สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-674-6488 กด 8
โทรสาร: 02-679-5955
อีเมล์: marketing@bblam.co.th

ผู้ให้บริการเดินรถ

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”)

ชั้น 15 ทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02-273-8637
โทรสาร: 02-273-8610
อีเมล์: irbtsgif@btsgif.com

แบบฟอร์มติดต่อ

* ข้อมูลที่ต้องกรอก

กรุณาใส่รหัสที่แสดงด้านล่างลงในช่องรายการ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของคุณ รหัสนี้คือภาพที่ไม่สามารถอ่านได้โดยเครื่องและด้วยเหตุนั้นจึงสามารถป้องกันการโจมตีอัตโนมัติและลดสแปมได้