ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2564/65
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ข้อมูลผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
   
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ขอเชิญผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม