ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561/62
สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและการลงมติ
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม
   
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ขอเชิญผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม