ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจำปี 2564
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม