ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจำปี 2564
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม