ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี:
เอกสาร ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
ขอเชิญผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม