ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ ร้อยละของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 375,239,000 6.48
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 358,614,770 6.20
4. สำนักงานประกันสังคม 225,134,000 3.89
5. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 225,074,300 3.89
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 165,460,800 2.86
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 150,387,000 2.60
8. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 98,703,580 1.71
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 74,075,000 1.28
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 63,002,700 1.09

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562