ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์: 1.38 MB
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขนาดไฟล์: 1.38 MB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ขนาดไฟล์: 678.59 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขนาดไฟล์: 1.32 MB