ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564/65
ขนาดไฟล์: 355.6 KB
เอกสาร ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564/65
ขนาดไฟล์: 355.6 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564/65
ขนาดไฟล์: 364.69 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564/65
ขนาดไฟล์: 281.8 KB