การบริหารจัดการกองทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ
 2. แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  • ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
  • คุณศรัณย์ บุญญะศิริ
  • คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
  • คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
  • คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล
  • คุณศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ