งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้ (รายได้ค่าโดยสาร) (หน่วย: ล้านบาท)
ปี 63/64 : 3,715
-45.5% YoY
รายได้จากเงินลงทุน ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
ปี 63/64 : 2,108
-56.1% YoY
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
ปี 63/64 : 2,037
-56.9% YoY
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)
ปี 63/64 : 1,785
-61.9% YoY
  ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 ปี 63/64
งบกำไรขาดทุน(ล้านบาท)          
รายได้รวม 4,593.50 4,712.40 4,620.70 4,818.70 2,112.60
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 4,576.00 4,696.30 4,603.00 4,798.40 2,107.80
ค่าใช้จ่ายรวม -110.9 -90.9 -95.3 -88.7 -75.2
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,482.60 4,621.50 4,525.40 4,730.00 2,037.40
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 4,498.80 4,621.50 4,525.40 4,690.20 1,785.40
           
งบดุล(ล้านบาท)          
สินทรัพย์สุทธิ 67,025.80 66,588.00 60,119.30 53,408.00 45,321.90
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - - - - -
           
ข้อมูลต่อหน่วย(บาทต่อหน่วย)          
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.5801 11.5045 10.3868 9.2273 7.8303
เงินปันผลต่อหน่วย 0.772 0.798 0.611 0.284 -
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายลดทุนต่อหน่วย 0.000 0.000 0.169 0.491 0.308
จำนวนที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย 0.775 0.798 0.780 0.775 0.308
ทุนจดทะเบียนต่อหน่วย 10.611 10.611 10.611 10.442 9.951
           
อัตราส่วนที่สำคัญ          
อัตราเงินปันผล* 7.30% 7.50% 5.80% 2.70% -
หนี้/ ทุน - - - - -
* เงินปันผลต่อหน่วย/ทุนจดทะเบียนต่อหน่วย