งบการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้ (รายได้ค่าโดยสาร) (หน่วย: ล้านบาท)
ปี60/61 : 6,821
2.8% YoY
รายได้จากเงินลงทุน ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
ปี60/61 : 4,696
2.6% YoY
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
ปี60/61 : 4,622
3.1% YoY
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หน่วย: ล้านบาท)
ปี60/61 : 4,622
2.7% YoY
  ปี 56/57* ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61
งบกำไรขาดทุน(ล้านบาท)          
รายได้รวม 3,808.60 3,983.70 4,497.40 4,593.50 4,712.40
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 3,773.80 3,957.20 4,475.30 4,576.00 4,696.30
ค่าใช้จ่ายรวม -455.6 -464 -476.9 -110.9 -90.9
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,353.00 3,519.70 4,020.50 4,482.60 4,621.50
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 3,706.80 3,889.70 4,391.50 4,498.80 4,621.50
           
งบดุล(ล้านบาท)          
สินทรัพย์สุทธิ 65,104.50 65,488.40 66,783.60 67,025.80 66,588.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - - - - -
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายลดทุน 353.8 370.0 371.0 16.2 -
           
ข้อมูลต่อหน่วย(บาทต่อหน่วย)          
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.2481 11.3145 11.5382 11.5801 11.5045
เงินปันผลต่อหน่วย 0.579 0.606 0.692 0.772 0.798
จำนวนเงินที่สามารถจ่ายลดทุนต่อหน่วย 0.061 0.064 0.064 0.003 0
จำนวนที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย 0.640 0.670 0.756 0.775 0.798
ทุนจดทะเบียนต่อหน่วย 10.800 10.723 10.675 10.611 10.611
           
อัตราส่วนที่สำคัญ          
อัตราเงินปันผล** 5.60% 5.70% 6.50% 7.30% 7.50%
อัตราเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน*** 6.20% 6.20% 7.10% 7.30% 7.50%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน - - - - -
* ปี 56/57 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 (วันจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
** เงินปันผลต่อหน่วย/ทุนจดทะเบียนต่อหน่วย
*** จำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วย/ทุนจดทะเบียนต่อหน่วย