ผู้ให้บริการเดินรถ

รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

2554
กรกฎาคม
ISO 9001:2008

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

2553
มีนาคม
เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง

จาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในฐานะที่รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นองค์กรเอกชนดีเด่นในด้านระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว

มกราคม
รางวัล Best Bond Deal ประจำปี 2009

จากนิตยสารการเงินชั้นนำของเอเซีย The Asset จากการที่บริษัท ได้รับความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 12,000 ล้านบาท และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่สามารถออกหุ้นกู้จำนวนมากโดยยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551
กันยายน
OHSAS 18001:2007

ใบรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2550
เมษายน
ประกาศนียบัตรด้านการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย

จากบริษัท ลอยด์ รีจิสเตอร์ เรล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งบริษัทฯได้เข้าสู่ระบบความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) ของระบบมาตรฐาน Lloyd’s Best Practice Model ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

2549
พฤศจิกายน
คุณภาพการให้บริการประชาชน

ประจำปี 2549 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการให้บริการที่ดีเด่นและสนับสนุนการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

2547
กุมภาพันธ์
รางวัลเกียรติบัตรสุดยอดแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย ประจำปี 2546-2547

หรือ Super brands Award ในฐานะที่เป็นแบรนด์มีความโดดเด่นในตลาด ผู้บริโภคมีความนิยม เชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับโดยรวมของประชาชนทั่วไป

2545
กรกฎาคม
ISO 9001:2000

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000