ผู้ให้บริการเดินรถ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ลำดับ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 97.46
2. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 1.01
3. บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จำกัด 0.38
4. ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ 0.16
5. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.กริมแอนโก 0.16
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด 0.15
7. นายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ 0.12
8. นางอัญชลี กาญจนพาสน์ 0.06
9. นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย 0.06
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 0.44