ผู้ให้บริการเดินรถ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะผ่านทางกิจกรรมธุรกิจหลักอันได้แก่ การให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรในเมือง หรือผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรด้วยความสมัครใจในฐานะพนักงานจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน

กิจกรรมมากมายที่บริษัทฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและชุมชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทุกด้านแก่องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมต่างๆที่พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การเลี้ยงอาหารแก่เด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน การบริจาคโลหิต รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ณรงค์ให้พนักงานมีจิตอาสาสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เหมือนดังเช่นที่ รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยให้ชาวกรุงเทพได้ร่วมกันประหยัดพลังงานตลอดไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่