การบริหารจัดการกองทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

บริษัทจัดการแต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

ข้อ 7.7.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวน