ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ

โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1. 17/04/56-30/06/56 0.117 03/09/56 17/09/56
2. 01/07/56-30/09/56 0.158 29/11/56 13/12/56
3. 01/10/56-31/12/56 0.150 28/02/57 14/03/57
4. 01/01/57-31/03/57 0.154 09/06/57 20/06/57
5. 01/04/57-30/06/57 0.151 29/08/57 12/09/57
6. 01/07/57-30/09/57 0.156 28/11/57 12/12/57
7. 01/10/57-31/12/57 0.161 27/02/58 13/03/58
8. 01/01/58-31/03/58 0.138 08/06/58 19/06/58
9. 01/04/58-30/06/58 0.168 24/08/58 04/09/58
10. 01/07/58-30/09/58 0.179 23/11/58 04/12/58
11. 01/10/58-31/12/58 0.178 25/02/59 10/03/59
12. 01/01/59-31/03/59 0.167 30/05/59 13/06/59
13. 01/04/59-30/06/59 0.189 22/08/59 05/09/59
14. 01/07/59-30/09/59 0.188 21/11/59 06/12/59
15. 01/10/59-31/12/59 0.188 24/02/60 10/03/60
16. 01/01/60-31/03/60 0.207 06/06/60 20/06/60
17. 01/04/60-30/06/60 0.192 31/08/60 14/09/60
18. 01/07/60-30/09/60 0.203 27/11/60 12/12/60
19. 01/10/60-31/12/60 0.203 28/02/61 14/03/61
20. 01/01/61-31/03/61 0.200 11/06/61 25/06/61
21. 01/04/61-30/06/61 0.196 28/08/61 11/09/61
22. 01/07/61-30/09/61 0.209 28/11/61 13/12/61
23. 01/10/61-31/12/61 0.206 28/02/62 14/03/62
24. 01/07/62-30/09/62 0.103 28/11/62 13/12/62
รวม 17/04/56-30/09/62 4.161

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน

ครั้งที่ จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ที่ลดลง
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังการลดทุน
วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน เหตุแห่งการลดเงินทุน
จดทะเบียน
รอบระยะเวลา
การลดเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
1. 0.077 445.676 10.723 62,064.724 29/08/57 12/09/57 หมายเหตุ 1 17/04/56-30/06/57
2. 0.048 277.824 10.675 61,786.900 08/06/58 19/06/58 หมายเหตุ 2 01/07/57-31/03/58
3. 0.064 370.432 10.611 61,416.468 30/05/59 13/06/59 หมายเหตุ 3 01/04/58-31/03/59
4. 0.169 978.172 10.442 60,438.296 10/06/62 24/06/62 หมายเหตุ 4 01/01/62-31/03/62
5. 0.204 1,180.8 10.238 59,257.544 28/08/62 11/09/62 หมายเหตุ 5 01/04/62-30/06/62
6. 0.123 711.924 10.115 58,545.620 28/11/62 13/12/62 หมายเหตุ 6 01/07/62-30/09/62
รวม 0.685             17/04/56-30/09/62

หมายเหตุ :

1 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมกับจำนวนที่เหลือจากการลดทุนงวดก่อน
3 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562
5 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 และมีขาดทุนสะสมจากการประเมินค่าเงินลงทุนในงวดก่อน (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562)
6 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 และมีขาดทุนสะสมจากการประเมินค่าเงินลงทุนในงวดก่อน (ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562)

มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้