ห้องข่าว

ผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) วันนี้ (18 ธันวาคม 2555) มีมติอนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund - BTSGIF หรือ กองทุน) ซึ่งจะลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักเป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร (ประกอบด้วย 2 สาย คือ หมอชิต - อ่อนนุช และ สะพานตากสิน - สนามกีฬาแห่งชาติ) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BTS และอนุมัติให้ BTS จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งกองทุนกับสำนักงาน กลต. เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่จะออกจำหน่ายโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้ BTS ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะเข้าลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ซึ่งคาดว่ามีมูลค่าประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท โดยรายได้ค่าโดยสารสุทธิส่วนสำคัญประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารหักต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารสุทธิแล้ว กองทุนยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในอนาคตที่ BTS หรือ BTSC เป็นผู้พัฒนา ตลอดจนจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาต ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกลต. เมื่อสำนักงาน กลต. อนุมัติการจัดตั้งและจัดการ จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปและจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของ BTS กล่าวว่า "กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF หากได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ที่มีรายได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอจากอัตราการเติบโตของผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 10.9% ต่อปีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา และยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการเติบโต นอกจากนั้นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนนี้ ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน"

สำหรับเงินสุทธิบางส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงภายในปี 2572 โดย BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจาก แบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักซึ่งจะทำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางสัญจรในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ บริษัท Morgan Stanley & Co. International Plc. บริษัท UBS AG, Singapore Branch และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น joint international financial advisors, joint global-coordinators และ joint bookrunners ของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

ย้อนกลับ