ผู้จัดการกองทุน

รางวัลและความสำเร็จที่ได้รับ

กรกฎาคม 2560
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

2560
กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุนRetirement Mutual Fund - Equity

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

มีนาคม
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)

บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2017

2559
มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2016

มีนาคม
กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2016

มีนาคม
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)

บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2016

2558
พฤศจิกายน
รางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2558

มีนาคม
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity)

บลจ.บัวหลวง
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / Morningstar Thailand Fund Awards 2015

2557
พฤศจิกายน
รางวัล Asia Money Masters-Equities

บลจ.บัวหลวง
Institutional Investor / Asia Investment Management Awards

กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้น 100% (LTF 100)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุนทั่วไป

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

กรกฎาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวแก้ว
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557

มีนาคม
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนตราสารแห่งหนี้

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด / SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014

กุมภาพันธ์
รางวัล Equity Issue, Thailand Equity Issue ในกลุ่ม Regional Awards

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
นิตยสาร IFR Asia / IFR Asia Awards 2013

2556
พฤศจิกายน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / SET Awards 2013

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100% (LTF 100%)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF 70/30)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556

มิถุนายน
กองทุนรวมยอดเยี่ยม ประเภท กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
วารสารการเงินธนาคาร / กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556

มิถุนายน
รางวัล Trusted Brand Gold Award ประเภท Investment Fund Company

บลจ.บัวหลวง
Reader's Digest / Reader's Digest / Asia Trusted Brand 2013 Award Ceremony

มีนาคม
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2013

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
Morningstar Thailand Fund Awards 2013

มีนาคม
กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Morningstar Thailand Fund Awards 2013

2555
พฤศจิกายน
รางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น

พฤศจิกายน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SET Awards 2012

2552
พฤศจิกายน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยอดเยี่ยม

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SET Awards 2009

มีนาคม
บลจ.ที่มีการบริหารกลุ่มกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

บลจ.บัวหลวง
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2009

มีนาคม
กองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ 5 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2009

มีนาคม
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 และ 5 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2009

2551
กุมภาพันธ์
กองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2008

กุมภาพันธ์
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 5 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2008

กุมภาพันธ์
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2008

2550
มีนาคม
บลจ.ที่มีการบริหารกลุ่มกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

บลจ.บัวหลวง
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2007

2549
มีนาคม
กองทุนตราสารทุนที่มีผลงานดีที่สุดในรอบ 3 ปี

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
Lipper, The Post Lipper Thailand Fund Awards 2006

2548
กรกฎาคม
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ประเภทกองทุนผสม (Composite Return of Flexible Portfolio Fund)

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SET Awards 2005

กรกฎาคม
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ประเภทกองทุนตราสารทุน (Composite Return of General Equity Fund)

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SET Awards 2005

2547
กรกฎาคม
บลจ. ที่มีผลตอบแทนโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงประเภทกองทุนตราสารหนี้ (Composite Return of General Fixed Income Fund)

บลจ.บัวหลวง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, SET Awards 2004