ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เลือกปี:
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 พฤษภาคม 2562 60,923,203,485.08 10.5257
30 เมษายน 2562 60,517,659,718.10 10.4557
31 มีนาคม 2562 60,119,316,641.32 10.3868
28 กุมภาพันธ์ 2562 65,239,025,376.58 11.2714
31 มกราคม 2562 66,027,130,694.90 11.4075