ผู้จัดการกองทุน

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับ ผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer, Chief Investment Officer
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution, Head of Corporate & High Net Worth Business
4. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment
5. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management
6. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director, Head of Operation & System
7. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
8. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support
9. ดร.อดิศร โรจนพันธุ์ Assistant Managing Director, Head of Risk Management
10. นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit