ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี:
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายปี 2561/62
ขนาดไฟล์: 580.25 KB
เอกสาร ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายปี 2561/62
ขนาดไฟล์: 580.25 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561/62
ขนาดไฟล์: 247.86 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561/62
ขนาดไฟล์: 218.18 KB
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561/62
ขนาดไฟล์: 469.59 KB